Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z
Polityką prywatności.

Miniaturka

Ład korporacyjny

Góra
Góra

WALNE ZGROMADZENIE

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższą władzą NEUCA SA. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

Na Walnym Zgromadzeniu obecni są Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. W wypadku gdy przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki, w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy również biegły rewident. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielają uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

 

RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością NEUCA SA, wybiera Członków Zarządu oraz określa ich wynagrodzenia.

Organ składa się z pięciu do dziewięciu Członków. Walne Zgromadzenie ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej w granicach określonych powyżej. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Pracą Rady kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, którego wybór odbywa się bezwzględną większością głosów Członków Rady obecnych na posiedzeniu. Uchwały są podejmowane bezwzględną większością głosów Członków obecnych. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady kierującego posiedzeniem.

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31.12.2015 roku wchodzili:

 • Kazimierz Herba 
  PRZEWODNICZĄCY RADY
 • Wiesława Herba
  ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY
  PRZEWODNICZĄCA KOMITETU AUDYTU
 • Tadeusz Wesołowski 
  CZŁONEK RADY
  CZŁONEK KOMITETU AUDYTU
 • Iwona Sierzputowska
  CZŁONEK RADY
  CZŁONEK KOMITETU AUDYTU
 • Bożena Śliwa
  CZŁONEK RADY

 

ZARZĄD

Zarząd kieruje bieżącą działalnością NEUCA SA, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zarządza jej majątkiem.

Składa się z jednego do pięciu Członków, w tym Prezesa Zarządu, który kieruje jego pracą. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na wspólną kadencję, która wynosi pięć lat. Jednemu z Członków Zarządu Rada Nadzorcza powierza pełnienie funkcji Prezesa Zarządu. Z wyjątkiem Prezesa Zarządu, każdy z pozostałych Członków Zarządu posiada tytuł Wiceprezesa Zarządu.

W skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2015 roku wchodzili:

 • Piotr Sucharski PREZES ZARZĄDU
 • Grzegorz Dzik WICEPREZES ZARZĄDU
 • Witold Ziobrowski WICEPREZES ZARZĄDU
 • Tomasz Józefacki WICEPREZES ZARZĄDU

 

Komitet audytu

15 września 2009 roku Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu Grupy NEUCA. Komitet pracuje zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

W skład Komitetu wchodzą osoby mające duże doświadczenie i wysokie kwalifikacje do pełnienia tak znaczącej funkcji.

Obecnie funkcje w Komitecie Audytu pełnią osoby wyłonione z Rady Nadzorczej:

 • Wiesława Herba PRZEWODNICZĄCA KOMITETU AUDYTU
 • Tadeusz Wesołowski CZŁONEK KOMITETU AUDYTU
 • Iwona Sierzputowska CZŁONEK KOMITETU AUDYTU

 

Rola i działania Komitetu Audytu

Komitet Audytu Grupy NEUCA pełni rolę ciała doradczego i opiniotwórczego działającego w ramach Rady Nadzorczej.

Celem Komitetu Audytu jest wspieranie Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej obowiązków kontrolnych i nadzorczych w zakresie nadzorowania procesu sprawozdawczości finansowej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej. W minionym roku odbyły się cztery spotkania Członków Komitetu. Komitet również na bieżąco monitoruje prace Centralnego Biura Audytu Wewnętrznego (CBAW).

Do podstawowych zadań CBAW należą:

 • ocena efektywności stosowanych rozwiązań w audytowanych procesach,
 • identyfikacja i ocena ryzyk występujących w audytowanych procesach,
 • analiza skuteczności stosowanych mechanizmów kontrolnych oraz rekomendowanie działań naprawczych, ocena sposobów zabezpieczenia zasobów Grupy NEUCA.

Centralne Biuro Audytu Wewnętrznego powstało w 2009 roku przy współudziale firmy Ernst and Young. CBAW pracuje zgodnie z metodologią audytu wewnętrznego i regulaminem zatwierdzonym przez Komitet Audytu. W celu zapewnienia utrzymania wysokiego standardu działań audytu wewnętrznego audytorzy wewnętrzni posiadają międzynarodowe uprawnienia audytorskie CIA (Certified Internal Auditor) lub są w trakcie ich osiągania, zdając kolejne egzaminy. W ostatnich pięciu latach zostało przeaudytowanych około 100 procesów zidentyfikowanych w Grupie Kapitałowej. Wdrożone rekomendacje przyczyniły się do weryfikacji ryzyk i zagrożeń oraz doskonalenia działań i mechanizmów kontroli wewnętrznej w ramach procesów występujących w Grupie NEUCA.

 

Współpraca z audytorem zewnętrznym

Komitet intensywnie angażował się w kwestie związane z audytem zewnętrznym.

W 2015 roku Komitet Audytu:

 • przyjął i zarekomendował Radzie Nadzorczej wybór firmy audytorskiej Deloitte,
 • spotkał się z Dyrektorem Departamentu Audytu firmy Deloitte odpowiedzialnym za badanie sprawozdań finansowych za 2015 rok w celu ustalenia zasad współpracy i raportowania, a także współpracy z audytorami z CBAW,
 • wysłuchał prezentacji firmy Deloitte dotyczącej badania półrocznego sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej za 2015 rok. Deloitte przedstawił List do Zarządu NEUCA SA z rekomendacjami i odpowiedzią Zarządu.

 

Zapewnienie zgodności z regulacjami

Komitet Audytu wspólnie z Biurem Obsługi Prawnej i audytorami wewnętrznymi oraz innymi uprawnionymi osobami dokonał przeglądu zagadnień prawnych i korporacyjnych, które mają istotny wpływ na sprawozdania finansowe Spółki, politykę zgodności zasad stosowanych w Grupie Kapitałowej i procedur oraz wszelkich istotnych sprawozdań i dokumentów. NEUCA SA poświęca wiele uwagi przestrzeganiu wymogów ładu korporacyjnego. Prowadzi przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, w strukturze Spółki funkcjonuje jednostka PR, która realizuje politykę w zakresie kontaktów z mediami oraz inwestorami. Szczegółowe informacje dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego publikowane są w Raportach Rocznych zamieszczonych na stronie neuca.pl.

NEUCA w 2015 roku podlegała zasadom ładu korporacyjnego określonego przez Radę Nadzorczą GPW w Warszawie S.A. w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, wprowadzonych uchwałą nr 12/1170/2007 Rady Nadzorczej GPW w Warszawie z dnia 4 lipca 2007 r., w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. Tekst zbioru zasad dostępny jest publicznie na stronie internetowej GPW pod adresem www.corp-gov.gpw.pl.