Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z
Polityką prywatności.

Miniaturka

Wyniki finansowe

Góra
Góra

UTRZYMUJEMY POZYTYWNE WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI

W 2015 roku Grupa Kapitałowa NEUCA zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 6% przy wzroście rynku hurtu aptecznego o 5%. Łączny udział spółek z Grupy NEUCA w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2015 roku (IV kwartał 2015 roku) wyniósł 29,3%.

 Rentowność sprzedaży brutto wyniosła 9,75% i była wyższa w porównaniu do 2014 roku o 0,83 p.p. Wzrost rentowności spowodowany był efektami synergii w związku z przejęciem spółek hurtowych Grupy ACP Pharma S.A. Na wzrost rentowności sprzedaży przełożyła się również poprawa efektywności działań trade marketingowych, wzrost znaczenia serwisów świadczonych producentom, rosnący udział produktów własnych oraz akwizycje podmiotów z nowych segmentów działalności. W IV kw. 2015 roku marża wyniosła 10,06% i była wyższa w porównaniu do analogicznego okresu o 1,13 p.p.

Koszty sprzedaży w 2015 roku wyniosły 364,2 mln zł i były wyższe od kosztów sprzedaży w roku ubiegłym o 10%.

Koszty ogólnego zarządu w 2015 roku wyniosły 172,4 mln zł i były wyższe o 5% w porównaniu do 2014 roku (164,1 mln zł w 2014 roku). Wzrost kosztów działalności jest efektem połączenia z Grupą ACP Pharma oraz rozwoju obszarów biznesowych innych niż hurt apteczny. Niewielki wzrost kosztów sprzedaży i zarządu w samym IV kwartale (2,1% r/r) w relacji do wzrostu marży brutto (9% r/r) jest efektem znacznego wzrostu efektywności kosztowej w obszarze hurtu aptecznego.
 

Poprawiamy przepływy finansowe

W 2015 roku Grupa NEUCA wypracowała wynik EBITDA +148,8 mln zł i uzyskała dodatnie przepływy z działalności operacyjnej w wysokości +180,4 mln zł. Środki te zostały przeznaczone m.in. na nabycie udziałów w jednostkach zależnych −38,5 mln zł oraz wydatki na nabycie wartości niematerialnych, a także rzeczowych aktywów trwałych −31,4 mln zł.

W toku działalności finansowej Grupa zanotowała ujemne przepływy w wysokości −91,9 mln zł. Przepływy pieniężne związane ze spłatą kredytów i pożyczek wyniosły −23,8 mln zł, spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego −11,9 mln zl, spłata odsetek −11,9 mln zł. Dodatkowo Grupa przeznaczyła −26,6 mln zł na nabycie akcji własnych i wypłatę dywidendy −19,2 mln zł. W 2015 roku nie występowały zagrożenia związane ze zdolnością Grupy Kapitałowej NEUCA do wywiązywania się ze swoich zobowiązań.

 

Poprawiamy płynność

W 2015 roku nastąpiło wydłużenie o 11 dni cyklu rotacji zobowiązań i wydłużenie cyklu operacyjnego o 8 dni, co przełożyło się na skrócenie cyklu konwersji gotówki w porównaniu do roku 2014 o 3 dni.

Rotacja kapitału obrotowego

  2015 2014
Cykl rotacji zapasów (1) 56 50
Cykl rotacji należności (2) 48   46
Cykl rotacji zobowiązań (3)  100  89
Cykl operacyjny (1+2) 104  96
Cykl konwersji gotówki (4-3)  4  7

 

Wskaźniki zadłużenia

  31.12.2015 31.12.2014
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,80  0,82
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 4,08  4,53
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 1,10 1,23
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego 0,76 0,75
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego  0,05 0,07

 

Struktura bilansu (w tys. zł)

  31.12.2015 31.12.2014
Aktywa trwałe 589 502 22% 516 888 20%
Aktywa obrotowe 2 091 874 78% 2 048 689 80%
Aktywa razem 2 681 376 2 566 577
Kapitał własny 528 189 20% 464 424 18%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 153 187 80% 2 102 153 82%
Pasywa razem 2 681 376 2 566 577

 

Zasady wyliczania wskaźników

rentowność sprzedaży brutto zysk brutto na sprzedaży/przychody ze sprzedaży
rentowność EBITDA EBITDA okresu/przychody ze sprzedaży
rentowność działalności operacyjnej (EBIT) zysk z działalności operacyjnej okresu/przychody ze sprzedaży
rentowność netto zysk netto okresu/przychody ze sprzedaży
rentowność aktywów (ROA) zysk netto/średni stan aktywów
rentowność kapitałów własnych (ROE) zysk netto/średni stan kapitału własnego
cykl rotacji zapasów (stan zapasów na koniec okresu/przychody ze sprzedaży) × liczba dni w okresie
cykl rotacji należności stan należności z tytułu dostaw i usług na koniec okresu)/przychody ze sprzedaży) × liczba dni w okresie
cykl rotacji zobowiązań (stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług na koniec roku/przychody ze sprzedaży) × liczba dni w okresie
wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania długo- i krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania)/pasywa ogółem
wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych (zobowiązania długo- i krótkoterminowe)/kapitały własne
wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi (kapitały własne + zobowiązania długoterminowe)/aktywa trwałe
wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego zobowiązania krótkoterminowe/pasywa ogółem
wskaźnik zadłużenia długoterminowego zobowiązania długoterminowe/pasywa ogółem

 

KOSZTY FINANSOWE, WYNIK OPERACYJNY I ZYSK

Optymalizujemy koszty operacyjne i finansowe

W 2015 roku koszty finansowe spadły w porównaniu do roku 2014 o 18% i wyniosły 14,1 mln zł. Główną przyczyną spadku kosztów finansowych było niższe wykorzystanie finansowania zewnętrznego (głównie kredytów bankowych) oraz obniżenie kosztów finansowania (marże). Przychody finansowe zmniejszyły się o 17% i wyniosły w 2015 roku 15,9 mln zł. Spadek był spowodowany głównie spadkiem rynkowych stóp procentowych.

W 2015 roku pozostałe przychody operacyjne wzrosły do poziomu 16,4 mln zł z 14,1 mln zł w 2014 roku. Główna pozycja pozostałych przychodów operacyjnych to odwrócenie odpisów aktualizujących aktywa trwałe (8,2 mln zł). Pozostałe koszty operacyjne wzrosły w 2015 roku o 35% do poziomu 37,5 mln zł. Główne pozycje po stronie pozostałych kosztów operacyjnych to: koszty związane z niedoborami i likwidacją składników aktywów (14,6 mln zł) oraz utworzone odpisy aktualizujące należności (10,9 mln zł). Efektem zmian ww. wartości było zwiększenie zysku na działalności operacyjnej w 2015 roku do poziomu 119,4 mln zł (56% r/r), co przełożyło się na wzrost rentowności działalności operacyjnej o 0,55 p.p. W IV kwartale 2015 roku zysk operacyjny wzrósł o 27% do poziomu 24,7 mln zł.

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

  2015 2014 ZMIANA
GRUPA NEUCA 6 945 703 6 568 700 6%
NEUCA SA 6 801 585 6 250 478 9%

 

Podstawowe dane finansowe za 2014 rok (kwoty podano w tys. zł)

  2015 IV KW. 2015 ROK 2014 IV KW. 2014 ZMIANA W ROKU ZMIANA W IV KW.
Przychody ze sprzedaży 6 945 703 1 714 416 6 568 700 1 779 689 6% −4%
Zysk brutto ze sprzedaży 677 034 172 514 585 605 158 933 16% 9%
Rentowność sprzedaży brutto 9,75% 10,06% 8,92% 8,93%  

Koszty sprzedaży 364 192 95 435 331 140 92 314 10% 3%
Koszty ogólnego zarządu 172 402 44 678 164 114 44 903 5% −1%
Pozostałe przychody operacyjne 16 431 3 572 14 118 5 012 16% −29%
Pozostałe koszty operacyjne 37 480 11 315 27 856 7 281 35% 55%
Zysk z działalności operacyjnej 119 391 24 658 76 613 19 447 56% 27%
Rentowność działalności operacyjnej 1,72% 1,44% 1,17% 1,09%    
EBITDA 148 810 32 138 104 536 28 640 42% 12%
Rentowność EBITDA 2,14% 1,87% 1,59% 1,61%    
Przychody finansowe 15 920 7 192 19 240 7 560 −17% −5%
Koszty finansowe 14 134 3 590 17 165 4 315 −18% −17%
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji        
Zysk brutto 121 177 28 260 78 688 22 692 54% 25%
Zysk netto 101 496 23 116 93 357 34 110 9% −32%
Rentowność netto 1,46% 1,35% 1,42%      
Rentowność aktywów 3,87%   4,16%      
Rentowność kapitałów własnych 20,45%   21,34%      

 

Opis czynników i zdarzeń jednorazowych

Wpływ zdarzeń jednorazowych na EBIT, EBITDA oraz zysk netto

  2015 IV KW. 2015 2014 IV KW. 2014 ZMIANA W ROKU ZMIANA W IV KW.
EBIT 119 391 24 658 76 613 19 447 56%  27%
EBITDA  148 810 32 138 104 536 28 640  42%  12% 
 Zdarzenia jednorazowe (brutto), 1 000 0 7 537 2 500     
koszty restrukturyzacji  1 000 0 7 537  2 500    
 Zdarzenia jednorazowe (netto)*, 810  0 6 105 2 025    
koszty restrukturyzacji   810 0 6 105 2 025    
Skorygowany EBIT 120 391 24 658 84 150 21 947 43% 12%
Skorygowany EBITDA 149 810 32 138 112 073 31 140 34% 3%
Zysk netto 101 496 23 116 93 357 34 110 9% −32%
aktywo na podatek od odsetek od obligacji     -13 151      
Skorygowany zysk netto 102 306 23 116 86 311 36 135 19% −36%

W 2015 roku, oprócz zdarzeń jednorazowych wymienionych w punkcie Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno–finansowych, nie wystąpiły inne nietypowe zdarzenia mające istotny wpływ na wynik finansowy Grupy Kapitałowej NEUCA.

 

AKTYWNIE ZARZĄDZAMY RYZYKIEM DZIAŁALNOŚCI

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną

Spadek tempa wzrostu gospodarczego w Polsce może wpłynąć na obniżenie tempa rozwoju rynku farmaceutycznego, a w konsekwencji może niekorzystnie odbić się na poziomie sprzedaży. W szczególności spadek tempa sprzedaży może wystąpić w segmencie leków sprzedawanych bez recepty, na których Grupa realizuje wyższą marżę brutto, co mogłoby spowodować spadek realizowanej marży brutto na sprzedaży, a w konsekwencji pogorszenie wyników finansowych. Grupa na bieżąco monitoruje poziom rynku aptecznego oraz perspektywy jego rozwoju i podejmuje odpowiednie działania dostosowawcze do spodziewanego popytu na sprzedawany towar, produkty i usługi.

Ryzyko związane ze wzrostem konkurencji

Ewentualny spadek średnich marż realizowanych na rynku hurtu aptecznego może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy. Realizowana spójna struktura sprzedaży w całej Grupie oraz centralizacja zarządzania warunkami handlowymi powinna pozwolić na aktywne zarządzanie poziomem realizowanych marż we wszystkich Spółkach Grupy.

Ryzyko płynności

Konieczność finansowania działalności operacyjnej za pomocą kredytów bankowych eksponuje Grupę na ryzyko płynności w przypadku utraty finansowania zewnętrznego. Grupa na bieżąco optymalizuje rotację kapitału obrotowego, utrzymuje znaczne rezerwy płynnościowe w postaci niewykorzystanych limitów kredytowych. Grupa nie odnotowała także problemów z pozyskiwaniem i utrzymaniem limitów kredytowych.

Sytuacja finansowa aptek

Zbyt duża konkurencja aptek (coraz większa liczba aptek sieciowych), pogorszenie dostępu do finansowania oraz niewielkie zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego oraz zmiany wprowadzone przez nową ustawę o refundacji leków mogą pogorszyć sytuację finansową aptek oraz ograniczyć zdolność do obsługi swoich zobowiązań, co może wpłynąć negatywnie na działalność Grupy NEUCA. Grupa aktywnie monitoruje sytuację finansową swoich klientów i udziela im niezbędnego wsparcia finansowego, informatycznego i marketingowego.

Zmiany prawne w zakresie marż urzędowych, w tym norm i regulacji stosowanych na terytorium Unii Europejskiej

Nowa ustawa o refundacji leków (Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych) wprowadziła znaczące zmiany w otoczeniu prawnym Grupy. Ustawa wprowadza m.in. zmniejszenie marży hurtowej na leki refundowane do 5,66% w 2013 roku i do 4,76% w 2014 roku oraz nowe marże detaliczne, a także całkowity zakaz stosowania wszelkich zachęt przy sprzedaży leków refundowanych. Wprowadzenie tych zmian prawnych może w dalszym ciągu oddziaływać na sytuację finansową aptek oraz dystrybutorów farmaceutycznych. Spadek marż negatywnie wpływa na funkcjonowanie całej branży farmaceutycznej, w szczególności na kondycję mniejszych, niezależnych aptek. Spadek marż hurtowych na leki refundowane drastycznie ogranicza rentowność tego segmentu działalności Grupy. Zmiany prawne dotyczą wszystkich podmiotów na rynku, tak więc nie pogarszają pozycji konkurencyjnej Grupy.

 

Realizujemy prognozy finansowe

Zarząd NEUCA SA podał 18 marca 2015 roku do publicznej wiadomości prognozę zysku netto Grupy Kapitałowej NEUCA w 2015 roku.

Założenia prognozy

1) Prognozowane wyniki Grupy (w mln zł):
Grupa planuje osiągnąć zysk netto w wysokości 100 mln zł (po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych).

2) Okres którego dotyczy prognoza:
Prognoza obejmuje okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku.

3) Podstawy i istotne założenia prognozy:
Wzrost rynku hurtu aptecznego o 4% w 2015 roku.

4) Sposób monitorowania przez Spółkę możliwości realizacji prognozowanych wyników Grupy.
Grupa
będzie monitorować możliwość realizacji prognozy poprzez bieżącą analizę realizacji budżetu finansowego Grupy oraz analizę podstawowych zewnętrznych czynników wpływających na wyniki emitenta (m.in. wzrost rynku hurtu aptecznego).

5)  Okresy, w jakich Grupa będzie dokonywała oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz dokonywała ewentualnej korekty prezentowanej prognozy, wraz z określeniem zastosowanych kryteriów tej oceny:
Spółka
będzie dokonywała oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników Grupy oraz ewentualnych korekt prezentowanej prognozy w okresach kwartalnych, po analizie wypracowanych wyników finansowych. Kryterium oceny stanowić będzie stopień realizacji budżetu finansowego Grupy.

Prognozowane wyniki Grupy (w mln zł)

  PROGNOZA WYKONANIE RÓŻNICA ZMIANA W %
Zysk netto* 100 102,3 2,3 2,3%

* bez zdarzeń jednorazowych

 

Realizujemy plany inwestycyjne

W 2016 roku Grupa planuje realizację planów inwestycyjnych w wysokości 43 mln zł.

Planowane inwestycje to m.in. rozwój fabryki leków, wprowadzenie automatyzacji w kolejnym magazynie, dostosowanie magazynów do nowych zasad Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych, wprowadzenie zmian modernizacyjnych i usprawniających w istniejących magazynach (drogi dojazdowe, systemy wentylacji i ogrzewania), systemy informatyczne, systemy związane z transportem i relacjami z klientem, zakup samochodów.

W chwili obecnej Grupa NEUCA nie dostrzega zagrożeń, które mogą przyczynić się do niezrealizowania planu inwestycyjnego.

 

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE ISTOTNE DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA

Uzyskanie satysfakcjonującego zwrotu z inwestycji w działalność powiązaną z dystrybucją leków

Wyniki finansowe Grupy NEUCA poprawiamy poprzez dalszy rozwój produktów pod marką własną, uruchomienie procesu pakowania leków przez Synoptis Industrial Sp. z o.o. oraz zintegrowanie działań zakupionych przychodni w celu uzyskania efektu synergii.

Efektywność procesu reorganizacji

Ze względu na fakt, iż działalność Spółki charakteryzuje się niską rentownością netto, ścisła kontrola kosztów oraz skuteczne zarządzanie rentownością klientów ma kluczowe znaczenie dla osiąganych wyników ekonomicznych. Na poprawę efektywności powinno również wpłynąć zakończenie procesu konsolidacji spółek z Grupy ACP Pharma.

Umiejętność utrzymania udziałów rynkowych i wzrostu organicznego

Strategia Grupy NEUCA nie przewiduje posiadania własnej sieci aptek w celu niekonkurowania ze swoimi klientami i pozyskania ich lojalności.

 

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE ISTOTNE DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA

Wzrost rynku farmaceutycznego w Polsce przekładający się bezpośrednio na wzrost sprzedaży Grupy NEUCA

Wzrost rynku produktów farmaceutycznych w ostatnich latach był stabilny i wynosił powyżej 5% w skali roku. W roku 2012 rynek spadł o ok. 6% z powodu wprowadzenia znacznych zmian prawnych w zakresie m.in. zasad refundacji leków i maksymalnych marż stosowanych przez podmioty zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem lekami. Rok 2013 to wzrost rynku hurtu aptecznego o 10%. W 2014 roku nastąpił powrót do wzrostu na poziomie 5%. Prognozy wskazują, iż w kolejnych latach utrzyma się wzrostowa tendencja rynku hurtu aptecznego, co będzie efektem kilku czynników. Najważniejsze z nich to proces „starzenia się” społeczeństwa (czynnik demograficzny) oraz zjawisko wzrostu świadomości (czynnik społeczny). W roku 2016 Grupa spodziewa się wzrostu rynku hurtu aptecznego o 1–3%.

Zmiany w prawie w zakresie obrotu lekami refundowanymi

Wprowadzenie zmian zasad systemu finansowania leków refundowanych może istotnie wpłynąć na działalność Spółki poprzez m.in. usztywnienie marż hurtowych oraz ograniczenie marż aptecznych.